FDDD

Financi´┐Żle Dienstverlening & Detachering van Duin

Curriculum Vitae

Opleidingen:            HEAO Accountancy (HES, Rotterdam)

                                diploma behaald

                                      

VWO Atheneum (SG Spieringshoek, Schiedam)

diploma behaald

 

Cursussen:               Hofmeier Financiële Detachering

                                Microsoft Excel voor financials (2009, certificaat)

 

Gemeente Schiedam

Treasury in de praktijk (verzorgd door BNG) (2006, certificaat)

 

Deloitte

                                diverse interne cursussen (1999-2004)

                               

                                Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Adviesvaardigheden en projectmatig werken (2012)


 

Werkervaring:

mei 2009 – heden:

FDDD: Financiële Dienstverlening

-        Verzorgen administraties en aangiften omzetbelasting;

-        Samenstellen en dossiervorming jaarrekeningen en financiële en managementrapportages;

-        Verzorgen aangiften inkomstenbelasting;

-        Advisering, inrichting en implementatie (boekhoud)softwarepakketten (o.a. Exact Globe, Exact Online en Accountview);

 

mei 2020 – augustus 2020:

FDDD: Gemeente Gorinchem – financieel adviseur

-        Je adviseert het management en collega’s op financiële vraagstukken en draagt bij aan integrale advisering aan het bestuur;

-        Je draagt (mede) zorg voor de totstandkoming van de planning- en controlproducten zoals begroting, jaarstukken en managementrapportages;

-        Je neemt deel aan projecten en (externe) overleggen om de financiële belangen van de gemeente te behartigen.

 

april 2020 – mei 2020:

FDDD: Stichting FIOM – business controller

-        Integreren kwartaalrapportage fusiepartner;

-        Doorgronden verantwoording van de opbrengsten;

-        Doorvoeren aanpassingen in de administratie;

-        Mee organiseren digitaliseren processen (Synergy).

 

februari 2020 – april 2020:

FDDD: Fonds voor Cultuurparticipatie – subsidie beoordelaar

-        Financieel beoordelen subsidieaanvragen binnen het traject “Meerjarige regeling Talent en Festivals 2021-2024”;

 


 

november 2019 – februari 2020:

FDDD: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant – financieel specialist

-        Zorgdragen voor maandelijkse managementrapportage en verantwoordelijk voor verdere ontwikkeling hiervan;

-        Initiëren verbetervoorstellen om kwaliteit processen binnen de afdeling te optimaliseren;

-        Beheer grootboekadministratie, uitvoeren balanscontroles en up-to-date houden balans;

-        Ondersteunen medewerkers met werkinhoudelijke problemen;

-        Bewaken werkzaamheden financiële afdeling;

-        Participeren in projectgroepen ter realisatie van afdelings-doelstellingen uit het jaarplan.

 

januari 2017 – november 2019:

FDDD: Nationale Politie – Coördinator transities gedeconcentreerde administratie

-        Mede beschrijven, uitvoeren en implementeren transities binnen de Nationale Politie;

-        Ondersteunen op aansturing gedeconcentreerde administraties;

-        Ontwikkelen, inrichten en implementeren gedeconcentreerde administraties;

-        Coördineren en initiëren werkzaamheden financiële medewerkers gedeconcentreerde administraties;

-        Voorzitter koppelvlakkenoverleg Financiële Administratie en Financiële Uitvoeringsondersteuning

 

november 2016 – februari 2017:

FDDD: Gemeente Dordrecht – Adviseur FA & I

-        Algemene ondersteuning van een organisatieonderdeel, inclusief (financiële) maandgesprekken;

-        Coördinatie internal audits werkkostenregeling (WKR)

-        Lid van Klantteam(s) en andere functionele overlegstructuren.

 

juli 2016 – oktober 2016:

FDDD: Gemeente Tilburg – Adviseur Planning & Control

-        Het afdelingsmanagement ondersteunen met het organiseren en coördineren van het sturings- en verantwoordingsproces door het verzamelen, controleren en analyseren van informatie.

-        Analyseren, beoordelen op bedrijfseconomische haalbaarheid en toetsen aan wettelijke en gemeentelijke kaders van informatie en voorstellen;

-        Actief signaleren van ontwikkelingen en risico’s en hierover de afdeling adviseren.

 

 

december 2015 – augustus 2016:

FDDD: Gemeente Uden – Bedrijfseconomisch adviseur  Ruimte en Middelen

-        Het gevraagd en ongevraagd adviseren van leidinggevenden en beleidsmedewerkers over de bedrijfseconomische vraagstukken bij afdelingsproducten, projecten en van de bedrijfsvoering;

-        Adviseren over werkwijzen en werkprocessen;

-        Beoordelen en analyseren van investerings- en exploitatiebegrotingen;

-        Adviseren over financiële voortgang van projecten;

-        Coördineren en beoordelen van verantwoordingen voor subsidies en bijdragen van derden;

-        Opstellen SiSa-verantwoording en inrichten SiSa-dossier op gebied van brede doeluitkering verkeer en vervoer;

-        Beoordelen en analyseren van externe jaarrekeningen en begrotingen;

-        Projectleiderschap vervullen van functiegerelateerde projecten;

 

november 2014 – december 2015:

FDDD: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden – Adviseur Financiën

-        Coördinatie en procesbewaking P&C producten, zoals begroting, burap en jaarrekening;

-        Dossiervorming P&C producten (jaarrekening, begroting, BURAP): analyses en onderbouwingen maken en het documenteren van de stukken;

-        Coördinatie opstellen Sisa-verantwoordingen en inrichten SiSa–dossiers;

-        Uitvoeren en coördineren interne (rechtmatigheids)controle op inkoop en aanbesteding;

-        Opstellen beleidsnota’s,o.a. Individueel Loopbaanbudget en WNT;

-        Schrijven position papers over actuele onderwerpen;

-        Verzorgen benchmarkonderzoek Vensters voor Bedrijfsvoering;

-        I.s.m. controller afstemmen en bewaken planning P&C producten met belanghebbenden;

-        Aanspreekpunt van de accountant gedurende de controle;

-        Consolideren balans en exploitatie dochters, staatjes en tabellen maken en aansluitingen verzorgen;

-        Het maken van aanvullende analyses gerelateerd aan de P&C producten, zoals analyse lonen en salarissen, externe inhuur, kapitaallasten etc.

 


 

april 2014 – oktober 2014:

FDDD: KIWA Nederland N.V. –Senior assistant accountant

-        Maandafsluitingen inclusief samenstellen verlies- en winstrekening, intercompany-afstemming en consolidatie;

-        Samenstellen jaarrekeningen en inrichten jaarrekeningdossiers.

 

januari 2014 – april 2014:

FDDD: Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost–Medewerker Finance & Control

-        Coördinatie jaarrekeningproces (inclusief interne controle);

-        Inrichten jaarrekeningdossier;

-        Samenstellen jaarstukken conform BBV, bestaande uit jaarverslag en jaarrekening;

-        Opstellen SiSa-verantwoording en inrichten SiSa–dossier brede doeluitkering rampenbestrijding.

 

september 2013 – december 2013:

FDDD: Veiligheidsregio Zeeland –Adviseur businesscontrol

-        Advisering management en leiding bij beheersing bedrijfsvoering- en verbeteringsprocessen;

-        Controle en beoordeling rechtmatigheid, doelmatigheid en voortgang van projecten en procedures;

-        Bijdrage leveren aan opstellen intern controlplan, implementatie van risk management, A3-methodiek en het auditprogramma;

-        Toezicht op juiste werking planning- en controlcyclus;

 

december 2012 – december 2013:

FDDD: Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost –Financieel medewerker beleid en beheer

-        Uitwerking beleidsbegroting en begrotingswijzigingen in beheersbegroting;

-        Advisering sectormanagers, afdelingshoofden en budgethouders, gevraagd en ongevraagd, over financiële vraagstukken;

-        Opstellen financiële analyses t.b.v. management en afdelingshoofden;

-        Opzetten en beheren jaarrekeningdossier alsmede opstellen boekwerken jaarrekening en jaarverslag conform BBV;

-        Financiële ondersteuning bij projecten, o.a. regionalisering;

-        Verbetervoorstellen maken en uitwerken voor management en afdelingshoofden;

-        Schrijven en updaten interne regelgevings-documenten (o.a. financiële verordening en nota reserves en voorzieningen);

-        Coördinatie traject en samenstellen bestuurs-rapportage, inclusief interviews en workshops afdelingshoofden;

-        Opstellen procesbeschrijvingen afdeling financiën.

 

oktober 2011 – december 2012:

FDDD: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant – adviseur planning en control

-        Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid en instrumenten op het gebied van planning & control en voor het adviseren hieromtrent bij complexe vraagstukken;

-        Initiëren, ontwikkelen en onderhouden van de planning- en controlfunctie, bedrijfseconomische kaders, hoofdlijnen van financieel beleid en van de financiële beleids- en beheersinstrumenten;

-        Bewaken en uitvoeren de P&C-cyclus, samenstellen van (organisatie)begroting, maraps /buraps en (organisatie)jaarrekening en het geven van impulsen ter verbetering hiervan;

-        Coördinatie opstellen SiSa-verantwoording en inrichting SiSa-dossier brede doeluitkering rampenbestrijding;

-        Zitting nemen en bijdrage leveren aan diverse projecten;

-        Sparringspartner team AO/IC bij opstellen, verbeteren en reviewen beschrijvingen administratieve organisatie en interne controle;

-        Ontwikkelen en verstrekken managementinformatie, organiseren periodieke resultatenrapportering en opstellen managementrapportages ten behoeve van de financiële informatievoorziening;

 

mei 2011 – oktober 2011:

FDDD: Sara Lee – assistent-controller

-        het aansluiten van het grootboek met de subadministraties en analyseren van verschillen hiertussen (Navision/SAP);

-        Het controleren van grootboekrekeningen als mede het analyseren en corrigeren van foutsignalering;

-        Het opleveren van een periodiek, uniform, SOX en USGAAP-proof balansdossier;

-        Maandelijks rapporteren verschillende maat-schappijen, alsmede intercompanyafstemming;

-        Het monitoren en verwerken van CBS enquêtes, fiscale rapportages, BTW rondrekeningen;

-        Het afstemmen  en verwerken van de Intercompany verhoudingen;

-        Balansbesprekingen met financieel manager;

-        Het deelnemen aan projecten ter verbetering processen en procedures rond de afsluiting.

 


 

augustus 2009 – mei 2011:

FDDD: diverse opdrachten bij Gemeenten (Valkenswaard, Eindhoven, Helmond, Margraten, Steenbergen) senior financieel medewerker

O.a. de volgende werkzaamheden:

-        Bijdrage leveren aan planning&control-cyclus, jaarrekeningen, marap, berap, voorjaarsnota, programmabegroting, tussentijdse rapportages en overige financiële rapportages;

-        Coördinatie werkzaamheden afdeling financiën;

-        Accorderen en controleren betalingen;

-        Aansluiten tussenrekeningen (algemeen en specifiek sociaal domein);

-        Budgetbewaking en verschillenanalyse;

-        Assisteren team invordering met innen debiteuren;

-        Draaien en aansluiten uitkeringsruns via GWS4All;Aansluiten administratie Werk en Inkomen met centrale administratie;

 

augustus 2008 – augustus 2009:

Hofmeier Financiële Detachering, financial professional:

Gedetacheerd bij IHC Merwede en KPN.

-        Zelfstandig voeren administraties in Exact Online tot en met begroting, budget, jaarrekening bespreken met management;

 

augustus 2007 – augustus 2008:

WR Leading in Finance B.V., controller:

Gedetacheerd bij Urban Interest en KPN.

 

januari 2005 – juli 2007:

Gemeente Schiedam, adviseur financieel beheer (sociaal domein, sport en recreatie, onderwijs):

-        Uitvoeren administratieve processen: beschrijven AO/IC financiële administratie, verzorgen audits op processen;

-        Aansluiten administratie Werk en Inkomen (sociale domein) met centrale administratie;

-        Bijdrage leveren aan planning&control-cyclus, jaarrekeningen, marap, berap, voorjaarsnota, programmabegroting, tussentijdse rapportages en overige financiële rapportages;

-        Coördinatie opstellen SiSa-verantwoordingen en inrichten SiSa-dossiers aangaande regelingen sociale domein;

-        Onderhouden van intensieve contacten met externe afdelingen ter bewaking van de gemeentelijke financiële belangen;

-        Liquiditeitsbeheer;

-        Coördineren en controleren werkzaamheden collega’s.

 


 

juli 2004 – december 2004:

Renpart Group of Companies B.V., zelfstandig vastgoedadministrateur:

-        Beheren van de totale administratie van een netwerk van moeder- en dochterbedrijven met name gericht op property management en participatie (Exact Globe/Online);

-        Bijdrage leveren aan verwerking en afrekening servicekosten;

-        Samenstellen van (geconsolideerde) financiële- en management-rapportages.

 

september 1999 – juni 2004:

        Deloitte, (senior) assistent-accountant:

-        Voeren van administraties;

-        Verzorgen van belastingaangiften;

-        Samenstellen van periodieke cijfers en (geconsolideerde) jaarrekeningen;

-        Beheer cliëntenpakket;

-        Upgraden en implementatie boekhoudpakket (o.a. Exact DOS, Davilex, Exact Windows, Exact Globe en Cash for Windows);

-        Assistent-applicatiebeheerder Cash for Windows.

 

juli 1990 – september 1999:

Diverse bedrijven, o.a. HEMA en Hoogvliet, o.a. als kassamedewerker en verkoper

         

Stages:

januari 1999 – juni 1999:

Hofman & van Hengel accountants, assistent-accountant:

-        Voeren van administraties;

-        Verzorgen van belastingaangiften;

-        Samenstellen van periodieke cijfers en jaarrekeningen.

 

Overige vaardigheden:    

Nederlands, Engels en Duits (woord en geschrift).

 

Gewerkt met en kennis van:

o.a. FIS4All, Key2Financiën (K2F), Exact DOS, Oracle JD Edwards, Multivers, SAP CiVision, Exact Windows, Exact Globe, Exact Online, Cash, REMS, Twinfield, Microsoft Office, AccountView, GWS4All, Decade, Davilex, IBM Cognos, Oracle Financials, Oracle Discoverer, Reeleezee, NaVision, Allegro, Protos, Impromptu, , SAP R/3, Hyperion Score, Hyperion Sfinx, Hyperion Sigma, Unit4 CODA, A3-systematiek, AFAS, Corsa, Crystal Print, SalesManager.

 

Hobby’s:                   voetbal, hardlopen, cijfers en mijn kinderen.

 

Opleidingen:

HEAO (1993 – 2002)

        afstudeerrichting: Accountancy

 

        VWO (1987 – 1993)

        afstudeerrichting: Atheneum

 

        vakken:

 

Nederlands, Engels, Duits, Economie I, Economie II, Geschiedenis en Wiskunde A